Tư Vấn về sử dụng nguyên vật liệu bao bì


Duplex , carton 3E , 3F, 3B, 3C, 3A, 5BC, 5BA, 5CE.

Couche, Bristol, Ivory, Ford, Kraft, Testliner,...

1. Brusting strength : độ bục

2. Compressin strength : độ nén

3. grammage : Định lượng

4. Density: Độ Chặt

5. Độ hút nước Mặt/Đáy: C0BB60 Top/back

6. smoothness: Độ láng

7. Brightness ( ISO ): Độ trắng ( ISO )

8. Dint Count : Độ bụi

9. Moisture : Độ ẫm